Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń.

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 48, NIP: 8172173021, oraz inspektorem ochrony danych jej właściciel Piotr Ziobroń.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu +48 17 784 48 95, poczty elektronicznej biuro@arko.mielec.pl oraz listownie na adres firmy.

 

 1. POSTAĆ DANYCH

Przechowujemy dane postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, oraz niezbędne dane serwisowanego sprzętu.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu :

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń, a Państwa osobą lub firmą,
 • świadczenia przez ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń usług serwisowych, konsultingowych, szkoleniowych, wdrożeniowych,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń, a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym ARKO S.C. Piotr Ziobroń, Arkadiusz Ziobroń usługi podwykonawcze, doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. PRAWA

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z poważaniem,

Piotr Ziobroń

ARKO Mielec